توضیحات

این دوره در 5 روز برگزار شد که روز اول آن به صورت رایگان هرکسی میتوانست شرکت کند

 

عناوین کارگاه

  • فن بیان
  • طنز در سخنرانی
  • کنترل استرس
  • سخنرانی بداهه
  • مدیریت زمان
  • تن صدا
  • زبان بدن
  • عزت نفس
  • آیین سخنرانی

این دوره با همکاری انجمن های علمی صنایع شریف و امیرکبیر برگزار شد.