با توجه به همه گیری ویروس کرونا در سال 1399، دبیرخانه مسابقه سخنرانی تریبون کلیه دوره ها و مسابقات خود را در این سال، لغو کرد.