گزارش مسابقات سال‌های گذشته


با همکاری:

 
کاله
انجمن صنایع امیرکبیر
انجمن های مدیریت دانشگاه تهران
مجله صنایع
علم و صنعت