گزارش مسابقات سال‌های گذشته


با همکاری:

 
کاله
موسسه آموزش عالی آزاد توسعه
انجمن صنایع امیرکبیر
انجمن های مدیریت دانشگاه تهران
علم و صنعت